Trendy:

Please cross your diary against these events dates planned by ICAN. Details will follow

Aankomende evenementen/Coming Events

29th July 2023: MANNEN BEWEGING: Samen realiseren we de emancipatie van de IGBO vrouwen

              Adres: Lengweg 150, 3192BM Hoogvliet, Rotterdam        

In navolging van een succesvolle conferenties in 2014 and september 2019 zet ICAN NL, de culturele vereniging voor Nigerianen in Nederland hun werkzaamheden om Nigerianen in Nederland te laten integreren en emanciperen voort. De vereniging ICAN NL bestaat uit mannen, vrouwen, jongeren en kinderen. Iedere laatste zondag van de maand, elf keer per jaar, komen de leden bijeen voor een vergadering. Deze bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van ideeën, informatie en sociaal-maatschappelijke en sociaal-culturele onderwerpen te bespreken. Dona Daria stimuleert ICAN NL om nieuwe stappen te maken in hun integratie- en emancipatieproces. Vanuit de vereniging is aangegeven meer verbonden te willen zijn met Nederland en haar inwoners. Hierbij geeft de vereniging aan binnen dit proces tegen dagelijkse problemen aan te lopen van een grote stad: discriminatie, racisme maar ook het realiseren van een gelijkwaardige positie binnen de eigen groep en binnen de Nederlandse samenleving. Dit jaar wil de vereniging activiteiten organiseren die de gelijkwaardige positie tussen mannen en vrouwen binnen de gemeenschap sterk gaan verbeteren. De Nigeriaanse gemeenschap is zich terdege bewust dat de tradities van land van herkomst niet altijd één op één passend zijn binnen de Nederlandse samenleving. ICAN NL streeft naar een gelijke status tussen individuen en groepen in de Nederlandse samenleving. Een eerste stap is een start binnen de eigen gemeenschap (bonding) waarbij het doel is te streven naar gelijkheid op sociaal en economisch niveau. Dit projectplan zal een uitwerking geven hoe dit te realiseren.

Programma Keynote sprekers:

1.    Het combineren van een fulltime baan en gezinshuishouden: Het is tijd om onszelf niet meer voor de gek te houden, zegt een vrouw die een machtspositie verliet: de vrouwen die erin zijn geslaagd zowel moeder als topprofessional te zijn, zijn bovenmenselijk, rijk of zelfstandig. Als we echt geloven in gelijke kansen voor alle vrouwen, moet er wat veranderen.

Keynote spreker: Lexter Woodley, promovenda in Gender Studies aan University of London & auteur van het boek “Talk data to me” (eventueel aan de hand van een aantal prikkelende stellingen)

2.    De opkomende mannen beweging: Vrouwen hebben verschillende emancipatiebewegingen meegemaakt, specifiek met betrekking tot hun geslacht, terwijl mannen er geen hadden. Dit kan de indruk wekken dat mannen geen ongelijkheidsproblemen hebben ondervonden die specifiek door hun geslacht zijn veroorzaakt. De tijd dat de vragen over het verschil tussen mannen en vrouwen echter vooral door vrouwen werden gesteld, komt ten einde. Mannen geven in toenemende mate hun visie op zaken die hen aangaan in relatie tot vrouwen. In het algemeen is de reden voor deze opkomende 'mannenbeweging' de bewering dat bepaalde onderwerpen met betrekking tot ongelijkheidskwesties voor mannen taboe zijn geworden op weg naar het realiseren van de volledige emancipatie van vrouwen.

Keynote spreker: Jens van Tricht, stichting Emancipator

3.    Opgroeien met zelfvertrouwen: Het is belangrijk binnen de gemeenschap dat kinderen genderbewust opgroeien. De kinderen groeien op tussen twee culturen, waar liggen overeenkomsten en waarin zijn duidelijke verschillen te zien. Jongeren uit de Nigeriaanse gemeenschap vertellen hun ervaringen en vertellen hoe ze omgaan met deze ervaringen en hun keuze voor opleiding, werk en leven.

Keynote spreker: Jongere uit de IGBO gemeenschap

29th July 2023: MALE MOVEMENT: Together we realise the emancipation of Igbo Women

Following successful conferences in 2014 and September 2019, the cultural association of Nigerians in Netherlands (ICAN) continues their work to integrate and emancipate Nigerians in the Netherlands. ICAN NL as an association consists of men, women, young people and children. Every last Sunday of the month, eleven times a year, members gather for a meeting. This meeting is intended to discuss the exchange of ideas, information and social and socio-cultural topics. Dona Daria encourages ICAN NL to make new steps in their integration and emancipation process. The association has indicated that it wants to be more connected with Netherlands and its inhabitants. In doing so, the association indicates that it is faced with daily problems of a large society: discrimination, racism but also the realization of an equality position within its own group and within the Dutch society. This year, the association wants to organize activities that will greatly improve the equality position between men and women within the community. The Nigerian community recognises that the traditions of the country of origin are, naturally, not always uniform with that Dutch society. ICAN NL strives for an equal status between individuals and groups in Netherlands. A first step is a start within one's own community (bonding) in which the aim is to strive for equality at the social and economic level. This project plan will give an elaboration how to achieve this. 

Program Keynote speakers:

1.    Combining a full-time job and family home keeping: It's high time we stopped fooling ourselves, says a woman who left a position of power: the women who have managed to be both mother and top professional are superhuman, rich or independent. If we really believe in equal opportunities for all women, something has to change.

Keynote speaker: Lexter Woodley, PhD candidate in Gender Studies at The University of London & author of the book "Talk data to me" (possibly based on a number of tantalising theorems)

2.    The rising men's movement: Women have experienced different emancipation movements, specifically with regard to their gender, while men have not had one. This may give the impression that men have not encountered inequality problems specifically caused by their gender. However, the time when questions about the difference between men and women were mainly asked by women is coming to an end. Men are increasingly giving their views on issues that concern them in relation to women. In general, the reason for this emerging 'men's movement' is the claim that certain issues relating to gender inequality issues have become taboo on the way to achieving the full emancipation of women.

Keynote speaker: Jens van Tricht, Emancipator

3. Growing up with self-confidence: It is important within the community that children grow up gender-conscious. The children grow up between two cultures, where there are similarities and in which there are clear differences. Young people from the Nigerian community share their experiences and share how they deal with these experiences and their choice of education, work and life.

Keynote speakers: Youth from the IGBO community

November 2023: End-of-year Meeting/Feast